E-TUYS Taahhütname

E-TUYS TAAHHÜTNAMESİ

E-TUYS Taahhütnamesi yetkilendirme işlemlerine esas teşkil eden en önemli belgedir ve aynı zamanda kıymetli evrak statüsü taşımaktadır. Yetkilendirme işlemi E-TUYS sisteminde herhangi bir işlem yapılabilmesini teminen tamamlanması gereken ilk işlemdir. Bu işlem için ise ilk yapılması gereken şirket yetkilisi ya da yetkililerince tespit edilen bir kişiye noter onaylı E-TUYS Taahhütnamesi çıkartılmasıdır. Bu belge, belirtilen süre içerisinde yatırımcı adına E-TUYS sistemini kullanarak tüm gerekli işlemleri tamamlayacak olan kişiye yetki verilmesi anlamı taşımaktadır. Bu yetki verme işleminin noter huzurunda yapılması esastır. Daha sonra bu belgenin orijinal sureti taranarak elektronik ortamda bakanlık KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresine diğer yetkilendirme evrakları ile birlikte sunulmatkadır. Yaklaşık 1-5 gün kadar süren bir değerlendirmenin ardından firma bilgileri ekranı açılmakta ve bu ekranlar ile diğer işlemler yürütülmektedir.

E-TUYS TAAHHÜTNAMESİ HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uygulamaya konulan (artık söz konusu işlemler T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.) E-TUYS sistemi üzerinden yapılacak müracaatlarda çeşitli evraklar gerekmektedir. Sistem tüm işlemlerin elektronik olarak yürütülmesine imkan veriyor olsa da, öncelikle yetkilendirme işlemi yapılması gerekmektedir. Ancak bu sayede yatırımcı adına yalnızca yetkili kişi ya da kişilerin işlem yapması sağlanabilecektir. Gerekli ıslak imzalı evraklar ile yetkilendirme yapıldıktan sonra tüm işlemler elektronik ortamda yürütülecektir. Bu sayede doğru ve eksiksiz yapılan tüm başvurular için zaman ve maliyet avantajı sağlanırken, eksik veya yanlış yapılan müracaatlar için de çeşitli olumsuzluklar gelmektedir. E-TUYS sistemi üzerinden yapılacak başvurularda önceki başvuru yolundan bağımsız olarak çeşitli evraklar bulunmaktadır. E-TUYS Taahhütnamesi de bunların başında gelen evraklardandır ve en önemli evraklardan biridir. E-TUYS Taahhütnamesi olmadan elektronik yatırım teşvik belgesi almak mümkün değildir.

 

E-TUYS TAAHHÜTNAME NEDİR ?

E-TUYS sistemi üzerinden yürütülecek her çeşit işlemin yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülebilmesi için gerekli olan bir evraktır. Bu evrakın noter onaylı olması gerekmektedir. Noter onaylı taahhütname ile yetkilendirme yapılabilmektedir. E-TUYS Taahhütnamesi ile belirlenen tarihler arasında belirlenen kişi ya da kişiler yatırımcılar adına işlemleri nitelikli elektronik sertifikalarını kullanmak suretiyle gerçekleştirebilecektir. Bu kapsamda bir yatırımcı tarafından yetki genelllikle 5 yıllık bir süreyle verilmektedir. Ancak yatırımcı tarafından uygun görülmesi halinde yetkilendirilecek kişinin 5 yıldan daha uzun üreler için yatırımcıyı temsil edebileceğini ve elektronik ortamda tüm teşvik işlemlerini yatırımcı adına yürütebileceği süreyi daha uzun belirlemek ve bu hususu noter huzurunda taahhüt altına almak da mümkün görünmektedir.

 

E-TUYS TAAHHÜTNAMESİNİ KİM DÜZENLER ?

E-TUYS Taahhütnamesi yekilendirmeye esas teşvik edecek olan belgedir. Bu nedenle E-TUYS Taahhütnamesini "Noterler" düzenlemektedir. Bu işlemin asıl amacı yatırımcı üzerinde ilave bir yük yaratmak değil tam tersine olası sorunların önüne geçmek, hem kamu kaynaklarını hem de yatırımcıyı korumaktır. Firmanın yetkilileri tarafından bizzat notere başvurularak taahhütnamenin düzenlenmesi ve aslının bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Uyarı: E-TUYS Taahhütnamesinin Noter Onaylı aslının Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir. Fotokopi veya onaysız suretler ile işlem yapılması mümkün değildir.

 

E-TUYS TAAHHÜTNAMESİ NEDEN GEREKLİDİR

E-TUYS Taahhütnamesi çok önemli bir evraktır çünkü bu evrak ile yatırımcılar adına işlemler yetkilendirilmiş kişilerce güvenle yapılabilecektir. Bu taahhütname ile birlikte bakanlıkta yatırımcı adına yetkilendirilmiş kişi ya da kişiler gerekli tüm işlemleri kolayca ve hızla tamamlayabilecektir. Elektronik sistemde de (E-TUYS) tüm işlemlerinizi kolayca, güvenle ve en hızlı şekilde sonuçlandırabilmek için Merkez Müşavirlik ile iletişim kurun.

 

E-TUYS TAAHHÜTNAMESİ YASAL DAYANAK

E-TUYS Taahhütnamesi 31/05/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gire Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği'nin 5.Maddesi hükümlerine istinaden gereklidir. Söz konusu maddeye istinaden "Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasındaki "E-imza Uygulamaları" bölümünde yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması özleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir)" hükmü yer almaktadır. Belirtilen hüküm gereğince noterde düzenlenecek E-TUYS Taahhütnamesi gerekmektedir.

 

E-TUYS TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

E-TUYS Taahhütnamesi şu şekilde düzenlenebilecektir;

.../.../.....

E-TUYS TAAHHÜTNAMESİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından teşvik belgesi düzenlenmesi ve teşvik belgesi ile ilgili diğer işlemlerin / 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğindeki Doğrudan Yabancı Yatırımlara ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla……………………vergi numaralı/T.C. Kimlik numaralı ve ……………………………………………………………… unvanlı/ad-soyadlı yatırımcının/şirketin/şubenin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ

:

…./..../….

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ

:

…./..../….

İmza - Kaşe

İbraz edilen Kimlik Belgesi Nüfus Cüzdanı ise, 

İbraz edilen Kimlik Belgesi T.C. Kimlik Kartı ise, 

T.C. KİMLİK NO

:

T.C. KİMLİK NO

:

ADI SOYADI

:

ADI SOYADI

:

BABA ADI

:

BABA ADI

:

ANNE ADI

:

ANNE ADI

:

DOĞUM YERİ

:

DOĞUM TARİHİ

:

DOĞUM TARİHİ

:

CİNSİYETİ

:

CİNSİYETİ

:

SERİ NO 

:

NÜFUSA KAYITLI

SON GEÇERLİLİK

:

OLDUĞU İL/İLÇE

:

CİLT NO

:

AİLE SIRA NO

:

SIRA NO

:

( Yatırımcıyı/Şirketi/Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin ad soyadı ve imzaları)

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ……….. nedeni ile, ……… tarih, ………. kayıt, ……. seri ve ……… sicil numarası ile verilme fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, ……. ilçesi, ……… mahalle/köyü ….. cilt, …… aile sıra ve ….. sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi) doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)

veya

İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği İçişleri Bakanlığınca verilen ……. Seri nolu fotoğraflı T.C. Kimlik Kartına (veya başka belge) göre; ……… ile …….. oğlu ……… ve ……….(doğum tarihi)  doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) ve huzurumda imzaladığını onaylarım. (Tarih)

DAYANAK:
………… Noterliğinden  ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (yatırımcı/şirket/şube ismi) ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

                     (Noter Kaşesi, Noterin Adı ve İmzası)           

 

Buradan anlaşıldığı üzere E-TUYS Taahhütnameleri; teşvik uygulamaları ve yabancı sermaye işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ile ilgili belirli bir kişi için ve belirli bir süre için verilecektir. Bu taahhütnamede belirtilen tarihler arasında yetkilendirme yapılmış olacaktır ve gerekli olması halinde süresinden önce azil veya süre bitiminde sürenin uzatılması da mümkündür. Diğer bir husus yetkilendirilen kişinin kimlik bilgilerinin de açık biçimde yer almasıdır. Söz konusu taahhütnamenin noterde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

E-TUYS TAAHHÜTNAME 2020

E-TUYS Taahhütnamesi 2020 yılında da değişikliğe uğramadan bu sayfada yukarı kısımda yer alan örneğine uygun biçimde fakat yatırımcı ve yatırım karakteristik özelliklerine göre düzenlenerek veya detaylandırılarak hazırlanmalıdır. E-TUYS Taahhütnamesi olarak 2020 yılı boyunca bu sayfa yer alan örneğini kullanmanız mümkündür.

 

MERKEZ MÜŞAVİRLİK %100 GÜVEN GARANTİSİ

E-TUYS Taahhütnamesi ve gerekli diğer evraklar ile birlikte yetkilendirme yapmak ve elektronik ortamda tüm teşvik uygulamalarınızı güvenle, eksiksiz, en doğru biçimde ve hızla sonuçlandırmak için Merkez Müşavirlik uzmanları ile hemen iletişime geçin.

 

 

%100 GÜVENLİ, EKSİKSİZ VE EN DOĞRU E-TUYS UYGULAMaLARI İÇİN BİZE DANIŞIN

MERKEZ MÜŞAVİRLİK